โรงงานหาดใหญ่

โครงการ : โรงงาน 2 ชั้น

งานที่รับผิดชอบ : งานโครงสร้าง สถาปัตย์ ระบบสุขาภิบาล ไฟฟ้า

รายละเอียดงาน : ก่อสร้างโรงงานใหม่ รับผิดชอบงานก่อสร้าง ตั้งแต่งานตอกเข็มจนจบโครงการ 

มูลค่างาน : 40-50 ล้าน

ความคืบหน้าโครงการ : ระยะเวลาการก่อสร้าง - เดือน กันยายน 2559-2560

prev next