งานก่อสร้างแบ่งออกเป็น 3 Phase

งานก่อสร้างแบ่งออกเป็น 3 Phase 

Phase 1 Pre-Construction หรือ ก่อนการก่อสร้าง เป็นขั้นตอนของการเตรียมทีมงาน การสรรหาผู้ออกแบบ การคัดเลือก Consultant ผู้ให้คำปรึกษา การสรรหา Contractor ผู้รับเหมาก่อสร้าง ราคาก่อสร้าง ขออนุญาตการก่อสร้าง

Phase 2 Construction หรือ ช่วงระหว่างก่อสร้าง เป็นขั้นตอนต่อเนื่อง และนำมาใช้จากเฟส 1 งานส่วนใหญ่เป็นเรื่องของ Consultant ผู้ให้คำปรึกษา และ Contractor ผู้รับเหมาก่อสร้าง ต้องมีการขอน้ำไฟ ชั่วคราวสำหรับการก่อสร้าง

Phase 3 Post-Construction หรือ หลังจากการก่อสร้าง เป็นขั้นตอนการตรวจสอบความเรียบร้อย และยื่นเรื่องขอเปิดใช้อาคาร

 

แบ่งออกเป็น 3 Phase ความสำคัญในงานของแต่ละ Phase 

 

Phase 1 Pre-Construction หรือ ก่อนการก่อสร้าง 

Design / Feasibility / E.I.A / Bid & Contract / Planning


Phase 2 Construction หรือ ช่วงระหว่างก่อสร้าง 

Time / Cost / Quality / Safety


Phase 3 Post-Construction หรือ หลังจากการก่อสร้าง 

Operation / Maintenance


Pre-Construction Phase

Conceptual Design 

การออกแบบเบื้องต้น สื่อสารระหว่าง owner และ Architect ให้เห็นรูปลักษณ์อาคาร ความสวงยงาม การใช้งาน และดูงบประมาณเบื้องต้น

 

Preliminary Design

ลงลึกในรายละเอียดของ Conceptual Design แยกประเภทงาน แบบสถาปัตยกรรม แบบโครงสร้าง แบบงานระบบ ลงรายละเอียดด้านวัสดุ โครงสร้างที่เหมาะสม ออกแบบงานระบบ งบประมาณ ระยะเวลาโครงการ เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Detail Design

ลงรายละอียดสำหรับการก่อสร้าง รูปแบบ มิติ ระดับต่างๆให้ชัดเจน งานโครงสร้างระบุถึงชนิด คุณสมบัติ ขนาด จำนวน ต่ำแหน่งของวัสดุ งานระบบต้องมี คุณสมบัติและการติดตั้งที่ชัดเจน Drawing ต้องสามารถนำไปถอดแบบประมาณราคา จัดทำราคากลาง ขออนุญาติก่อสร้าง ประมูล คัดเลือผู้รับเหมาก่อสร้าง ทำสัญญาก่อสร้าง

การจัดทำ Specification ในงานก่อสร้าง ราคากลาง BOQ

กำหนดวัสดุ วิธีการก่อสร้าง ข้อปฎิบัติ วิธีการทดสอบ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ แรงงานที่ใช้ จนถึงวิธีวัดปริมาณงาน การจ่ายเงิน เป็นสาระสำคัญในการทำสัญญา เพื่อให้ผุ้รับจ้างปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

EIA และ EHIA วิเคราะห์ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

ศึกษาผลกระทบ มักทำในโครงการขนาดใหญ่ จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผมกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาในการยื่น ดำเนินการประมาณ 3 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า ควรใช้ EIA Consultant ช่วยดำเนินการ

การคัดเลือก Consultant 

Consultant อาจจะมีหลายด้านขึ้นอยู่กับขนาดโครงการ เพื่อเป็นผู้ช่วยของ Owner / เลือกตามลักษณะ ขนาดของโครงการ  PMC Project Management Consultant หรือ CM Construction Management หรือ CS Construction Supervision

การเตรียมการคัดเลือกผู้รับเหมา 

โดยจัดเตรียมเอกสาร Drawing Specification ชี้แจงแบบเบื้องต้น ขอบเขตงาน ข้อกำหนดเช่น ระยะเวลา ความต้องการ พาไปดูสถานที่ ทางเข้าออกแบบไหน มีไฟมีน้ำไหม

การกำหนดคุณสมบัติของผู้รับเหมา

ศึกษาประวัติ ผลงาน ทุนจดทะเบียน ผู้บริหาร บุคลากร วงเงินหมุนเวียน เครื่องจักรเครื่องมือ ความพร้อมในการทำงาน

การคัดเลือกผู้รับเหมา โดยการ Bidding

Open bid หรือ Close bid

 

การตรวจสอบ วิเคราะห์ราคา เจรจา ตกลงราคา

วิเคราะห์ความเหมาะสมของราคา กำหนดวิธีการจ่ายเงิน งวดงาน ขั้นตอน การตรวจสอบ ระยะเวลา การหักเงิน Advance payment, Retentation, ประกันซอง ช่วงประมูล, ประกันสัญญา ช่วงก่อสร้าง

จัดทำสัญญาก่อสร้าง

มี 6 ส่วน 1.การเสนอราคา 2.ส่วนของข้อตกลงเงื่อนไขสัญญา 3.รายการก่อสร้างมาตรฐาน เงื่อนไขทั่วไป 4.ข้อกำหนดพิเศษ 5.แบบก่อสร้าง 6.ส่วนเพิ่มเติม

การขออนุญาติก่อสร้าง

ขอ EIA ขออนุญาติก่อสร้างอาคาร ขอเชื่อมทาง ขอไฟฟ้า ขอน้ำประปา

 

 

 


 

Construction Phase

 

Time 

Planning / Monitoring 

Cost 

Budget control

Quality 

Material Approve / Inspection / Test

Safety

 


 

Post-Construction Phase

การขออนุญาตเปิดใช้อาคาร

จัดทำเอกสารส่งมอบอาคาร

การตรวจสอบ เพื่อส่งมอบให้ลูกค้า

จัดนิติบุคคล

การอบรมใช้เครื่องมืออุปกรณ์

การซ่อมแซม บำรุงรักษาในระยะประกันผลงาน

การตรวจสอบอาคาร