ทรัพยาการในงานก่อสร้าง 5 M คืออะไร

ด้านทรัพยาการในงานก่อสร้างที่ต้องบริหารมีอยู่ 5 M 

Man คน ช่วงเวลาไหนใช้คนทำงานกี่คน มีทักษะด้านไหนเป็นพิเศษ

Material วัสดุ ต้องถูกคำนวณให้ใช้อย่างเหมาะสม ระยะเวลาเข้างาน วางแผนผลิตล่วงหน้า เก็บอย่างไร

Machine เครื่องจักร ใช้เมื่อไร ระยะเวลาใช้ ซื้อหรือเช่า

Method กระบวนการ ก่อนหลัง

Money จ่ายค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าเครื่องจักร ค่าจ้างเหมา ค่าอำนวยการ

 

การมี Consultant & Contractor ที่ดี มีประสบการณ์ จะสามารถช่วยบริการ 5 M ให้เกิดประสิทธิภาพ สร้างกำไร ลดต้นทุน