4 กลุ่ม ผู้เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง

สำหรับ Developer มือใหม่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การเตรียมทีมงาน การสรรหาผู้ออกแบบ การคัดเลือก Consultant ผู้ให้คำปรึกษา การสรรหา Contractor ผู้รับเหมาก่อสร้าง

ผู้เกี่ยวข้อง และความรับผิดชอบ มีดังนี้

Owner

Designer

Consultant

Contractor

  • 1.Owner เจ้าของ หรือ Owner Representative ตัวแทนเจ้าของ
  • 2.Designer ผู้ออกแบบ  ซึ่งยังแบ่งหน้าที่การออกแบบเป็น 3 หมวดใหญ่ๆ
    • 2.1Architect งานออกแบบที่รับผิดชอบ Architect, Landscape, Interior
    • 2.2Engineer งานออกแบบที่รับผิดชอบ Structural, Mechanical, Electrical, Environmental
    • 2.3Specialist งานออกแบบพิเศษที่ต้องมีบริษัทผู้เชี่ยวชาญ เช่น Façade designer Lighting Etc.
  • 3.Consultant ผู้ให้คำปรึกษา รับผิดชอบงาน เช่น การขออนุญาตสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการขนาดใหญ่ EIA, EHIA และ CM Construction Management  ภาพรวมของงานก่อสร้าง มีความสำคัญมาก เพื่อประสานงานกับ Owner Designer และ Contractor
  • 4.Contractor ผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งอาจจะมาจากการแนะนำของ Consultant หรือ Owner ก็ได้ รับผิดชอบในการก่อสร้าง Main Contractor, Pile Contractor, M&E Contractor, Etc. โดย Contractor อาจจัดหา Sub-Contractor เพื่อมาทำงานบางส่วน

 

การสรรหา รูปแบบการจ้าง และหน้าที่ความรับผิดชอบ

Designer

-มีลักษณะการจ้างหลักๆอยู่ 2 แบบ แบบสัญญารวม หรือแบบแยกสัญญาจ้าง ซึ่งแบบแยกสัญญาจ้างนี้ ควรต้องมีผู้ประสานงาน ในแต่ละส่วน Architect, Engineer, Specialist เพื่อให้มองไปในทางเดียวกัน

-ขอบเขตของการทำงาน ขึ้นอยู่กับข้องตกลง งานหลักคือ การทำ Drawing & Spec. รวมถึงการแก้ไข กำหนดว่าสามารถแก้ได้กี่ครั้ง

-อัตราค่าจ้าง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าก่อสร้าง หรือ เหมารวม ซึ่งขึ้นอยู่กับความยากของงาน อาจจะรวมถึงการหาราคากลาง และขออนุญาตก่อสร้างด้วยก็ได้ แล้วแต่ตกลง


Consultant

-พิจารณาหา Consultant โดยดูจากขอบเขตการให้คำปรึกษา ประสบการณ์ของทีมงาน สำคัญที่สุดคือ PM project management, PD project director ผู้ควบคุม

-ขอบเขตของการทำงานนั้นจะอยู่ตลอดทั้ง 3 เฟสข้างต้น ทำงานกับ Designer และ ควบคุมงาน Contractor เป็นหลัก

Phase 1 Pre-Construction ตรวจดูแบบ และราคาก่อสร้าง ช่วยปรับลดเพิ่ม งาน ระยะเวลาตามเหมาะสม จัดหาราคากลาง หาผู้รับเหมา Contractor วิเคราะห์การประมูล เสนอ Owner เพื่อพิจารณา

Phase 2 Construction วางแผนดำเนินการบริหารโครงการ ควบคุมงานตรงเป็นตามแบบ ตรวจสอบปริมารงาน ปรับลดเพิ่ม ตรวจคุณภาพก่อสร้าง อนุมัติวัสดุ shop drawing ตรวจสอบ ส่งมอบงาน การเบิกเงินงวดงาน ผู้รับเหมา

Phase 3 Post-Construction ควบคุมทดสอบการทำงานอุปกรณ์ทั้งระบบ ประสานงานเปิดใช้อาคาร ตรวจสอบความบกพร่องและสั่งแก้ไข ตามระยะรับประกันผลงาน ตรวจสอบอาคารเป็นระยะก่อนหมดประกันผู้รับเหมา

รวมถึงจัดการประชุม ให้งานขับเคลื่อนไปได้ มีบุคลากรในการตรวจสอบควบคุมงานผู้รับเหมา ความราบรื่นของแผนงาน เงินและเวลา กำหนดขั้นตอน และมาตรฐาน พร้อมการทดสอบ รายงานผลการก่อสร้าง ดำเนินงานด้านเอกสารเพื่อขออนุมัติจาก Owner หากมีการปรับแบบ

-อัตราค่าจ้าง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าก่อสร้าง หรือ เหมารวม ซึ่งขึ้นอยู่กับความยากของงาน อาจจะรวมถึงการหาราคากลาง และขออนุญาตก่อสร้างด้วยก็ได้ แล้วแต่ตกลง


Contractor

-หน้าที่วางแผนงาน เตรียมทรัพยาการก่อสร้าง สั่งวัสดุ จัดหา Supplier และ Sub-Contractor เตรียมความปลอดภัยในเขตก่อสร้าง ขออนุญาตก่อสร้าง ความรับผิดชอบตามตกลง กับ owner

-รับผิดชอบในการก่อสร้าง Main Contractor, Pile Contractor, M&E Contractor, Etc. โดย Contractor อาจจัดหา Sub-Contractor เพื่อมาทำงานบางส่วน