P&A Build รับเหมาก่อสร้าง 080-045-2332

คำนวณคุณสมบัติหน้าตัดคานเสริมเหล็กรับแรงดึงอย่างเดียว

ตัวอย่างการวิเคราะห์หาค่าโมเมนต์ประลัยของหน้าตัดคานเสริมเหล็กรับแรงดึงอย่างเดียว